VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

www.bdostrava.cz

ve znění účinném ode dne 01.02.2014

                                                                                                                                                                         

1.              Všeobecná ustanovení

1.1.        Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vymezují vztahy poskytovatelem (dále jen „poskytovatel“) a druhou osobou v postavení zákazníka (dále jen „zákazník“). Tyto VOP platí v tom rozsahu, v jakém si poskytovatel a zákazník (dále jen „smluvní strany“) neupraví písemně svá práva a povinnosti ve smlouvě o poskytnutí služby či obdobné smlouvě (dále jen „Smlouva“) odchylně od těchto VOP.

1.2.        VOP jsou nedílnou součástí veškerých nabídek na uzavření smlouvy, jejich akceptací a ostatních závazných právních jednání poskytovatele a jsou rovněž nedílnou a závaznou součástí každé Smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a poskytovatelem, a to vždy v platném a účinném znění. Poskytovatel nemá zájem být právně vázán za jiných podmínek, než jsou uvedeny ve VOP, není-li písemně dohodnuto něco jiného.

1.3.        Zákazník uzavřením Smlouvy výslovně souhlasí s těmito VOP.

 

2.              Uzavření smlouvy – objednávka a její akceptace

2.1.        Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy poskytovatel potvrdí objednávku zákazníka. Za závaznou je považována rovněž objednávka zákazníka učiněná prostřednictvím emailové zprávy či telefonicky. Potvrzení objednávky provede poskytovatel zpravidla prostřednictvím emailové zprávy.       

2.2.        Obsah Smlouvy uzavřené podle předchozího odstavce může být následně po dohodě smluvních stran zachycen v písemné smlouvě.

2.3.        Emailová adresa, kterou zákazník sdělí poskytovateli při uzavření Smlouvy nebo ze které bude s poskytovatelem prokazatelně komunikovat v průběhu uzavírání Smlouvy, je závazným emailem, na který poskytovatel může směřovat veškerá svá adresovaná jednání a zasílat na ní ostatní sdělení. Obdobně emailové zprávy zaslané z takovéto emailové adresy budou považovány za závazné jednání zákazníka. Zřídí-li v rámci poskytnuté služby poskytovatel zákazníkovi emailovou adresu, není tato adresa závaznou ve smyslu tohoto odstavce tohoto článku VOP, není-li mezi stranami sjednáno něco jiného.

 

3.              Cena a platební podmínky

3.1.        Cena za poskytnutou službu bude sjednána při uzavření Smlouvy (dále jen „Cena za službu“).

3.2.        Cena za službu bude poskytovatelem vyúčtována prostřednictvím daňového dokladu – faktury vystavené po poskytnutí služby v souladu s článkem 4.5 VOP. Faktura může být zákazníkovi zaslána prostřednictvím elektronické pošty.

3.3.        Splatnost Ceny za službu uvedené na faktuře bude 14 dní od data jejího vystavení, nebude-li na faktuře uvedeno něco jiného.

3.4.        Cenu za službu musí zákazník uhradit nejpozději v den splatnosti, který je uveden na faktuře.

3.5.        Cena za službu je řádně uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele uvedený na faktuře nebo jejím zaplacením v hotovosti k rukám poskytovatele, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak.

3.6.        Bude-li zákazník v prodlení s platbou Ceny za službu nebo její části dle Smlouvy déle jak sedm (7) kalendářních dní po dni splatnosti, jedná se o podstatné porušení Smlouvy a poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

3.7.        V případě prodlení s úhradou Ceny za službu je zákazník povinen zaplatit poskytovateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za službu. Toto ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo poskytovatele požadovat po zákazníkovi náhradu újmy způsobené porušením této smluvní povinnosti.  

3.8.        Oprávněné námitky k faktuře je zákazník povinen sdělit poskytovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) dnů od data vystavení faktury.

3.9.        Jakékoliv další práce a služby objednané zákazníkem nad rámec sjednaný ve Smlouvě budou poskytovatelem účtovány dle jeho platného ceníku. Pokud nebude uvedeno či dohodnuto jinak, tak hodinová sazba poskytovatele činí 850,- Kč.

 

4.              Služba a její poskytnutí

4.1.        Poskytovatel provede pro zákazníka službu v rozsahu specifikovaném ve Smlouvě. Není-li ve Smlouvě uvedeno něco jiného, zahrnuje služba poskytovatele:

a)             Zřízení internetových stránek

b)             Zřízení domény třetího řádu (dále jen „subdoména“) nebo zprostředkování zřízení vlastní domény.

4.2.        Je-li předmětem Smlouvy služba v podobě zřízení internetových stránek pro bytové družstvo pod subdoménou poskytovatele a není-li ve Smlouvě sjednáno něco jiného, zahrnuje dále služba:

a)             Registraci subdomény na dobu jednoho (1) roku,

b)             Diskový prostor na internetových stránkách o velikosti 500 MB,

c)              Poskytnutí návodu na základní obsluhu internetových stránek.

4.3.        Návod na základní obsluhu internetových stránek bude obsahovat postup, jak lze internetové stránky spravovat. Součástí návodu bude uživatelské jméno a heslo, pomocí kterých bude moci zákazník provádět na internetových stránkách vlastní úpravy zejména zveřejňovat na stránkách listiny a další informace či jinak tvořit jejich obsah. Uživatelské jméno a heslo jsou tajnými údaji a zákazník je nesmí sdělovat třetí osobě. V případě ztráty hesla bude další přístup zákazníkovi poskytnut pouze na základě přímého kontaktu s poskytovatelem. Poskytovatel neodpovídá zákazníkovi za újmu způsobenou v důsledku ztráty hesla či jeho sdělení třetí osobě.

4.4.        Je-li předmětem Smlouvy jiná služba než ta uvedená článku 4.2 VOP a nebude-li ve Smlouvě sjednáno něco jiného, zahrnuje služba poskytovatele pouze zprostředkování zřízení vybrané domény zákazníka. Správa domény a zajišťování její pravidelné registrace je zcela na zákazníkovi.     

4.5.        Jakmile budou zprovozněny internetové stránky dle Smlouvy, oznámí to poskytovatel zákazníkovi prostřednictvím emailové zprávy. Nesdělí-li zákazník do tří (3) dnů od tohoto oznámení, že internetové stránky nefungují nebo že nejsou zprovozněny (dále jen „námitky“), platí, že služba je splněna a byla poskytovatelem řádně poskytnuta dle Smlouvy, a to okamžikem zaslání oznámení o zprovoznění stránek dle věty prvního tohoto odstavce VOP. Pokud se ukáží zákazníkovi námitky jako oprávněné, je služba dle Smlouvy řádně splněna okamžikem, kdy poskytovatel námitky vyřeší a internetové stránky zprovozní. 

4.6.        Bylo-li sjednáno také poskytnutí návodu podle článku 4.3 VOP, dohodnou se poskytovatel a zákazník bezprostředně po oznámení o zprovoznění internetových stránek dle předchozího odstavce VOP, na způsobu jeho předání.  

4.7.        Není-li ve Smlouvě uvedeno něco jiného, není součástí služby nabízené poskytovatelem zejména nikoliv však výlučně:

a)             správa internetových stránek, jejich aktualizace, provádění dodatečných změn apod.,

b)             zajištění zveřejnění listin a dalších informací apod.,

c)              platba za registraci domény a její obnovování,

d)             platba za registraci subdomény na dobu delší než jeden (1) rok.

Za tyto činnosti v celém rozsahu odpovídá zákazník sám.  

4.8.        Služby sjednané nad rámec uvedený ve Smlouvě budou poskytovatel účtovány zvláště v souladu s článkem 3.9 VOP. Zákazník se může s jednotlivými požadavky obracet na poskytovatele. 

 

5.              Práva a povinnosti ve vztahu k doméně a subdoméně

5.1.        Poskytovatel není provozovatelem domény či subdomény zákazníka.

5.2.        V případech, kdy poskytovatel zajišťuje zprostředkování vlastní domény pro zákazníka, jedná jako zprostředkovatel, který však v žádném případě neodpovídá a není smluvní stranou smluvního vztahu mezi samotným provozovatelem a zákazníkem. 

5.3.        Provozovatelem domény www.bdostrava.cz pod níž náleží také subdoména zákazníka je WEDOS Internet, a.s., IČ: 28115708, se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, PSČ 373 41, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B, vložce 1886 (dále jen „provozovatel“).

5.4.        Za řádné fungování a dostupnost domény a subdomény odpovídá pouze provozovatel. Poskytovatel neodpovídá za výpadky, nefunkčnost či jiné poruchy domény či subdomény. 

 

6.              Prodloužení registrace subdomény

6.1.        K řádnému fungování a platnosti subdomény i po uplynutí doby uvedené v článku 4.2. písm. a) VOP musí dojít k prodloužení registrace a zákazník musí zaplatit registrační poplatek na další období (dále jen „poplatek“). V opačném případě budou internetové stránky smazány včetně veškerého obsahu těchto stránek.  

6.2.        Prodloužení registrace je vždy na jeden rok, není-li dohodnuto něco jiného.

6.3.        Poskytovatel prodlouží registraci subdomény zákazníka automaticky při splnění těchto podmínek:

a)             Zákazník neoznámí nejpozději 30 dní před datem vypršení registrace subdomény, že o její prodloužení nemá zájem,

b)             Zákazník není v prodlení s platbou za jakékoliv služby či produkty poskytovatele, a to včetně služeb a produktů nesouvisejících přímo se Smlouvou a nemá-li poskytovatel k neprodloužení jiné objektivní důvody.

6.4.        Prodloužení registrace může poskytovatel odmítnout v odůvodněných případech. O těchto důvodech však musí zákazníka informovat.

6.5.        Za prodloužení registrace subdomény je zákazník povinen zaplatit poplatek ve výši 500,- Kč na jeden rok, není-li dohodnuto něco jiného.

6.6.        Poplatek za prodloužení registrace subdomény je zákazník povinen uhradit na základě faktury zaslané poskytovatelem. Faktura může být zaslána také prostřednictvím emailové zprávy.  Poplatek musí být uhrazen nejpozději v den splatnosti faktury.

6.7.        Nebude-li faktura za prodloužení registrace řádně a včas uhrazena, budou internetové stránky smazány včetně veškerého obsahu těchto stránek.

 

7.              Práva a povinnosti zákazníka

7.1.        Zákazník je povinen uvádět úplné a pravdivé údaje informace při komunikaci s poskytovatelem a jejich změny bezprostředně oznámit poskytovateli. V opačném případě poskytovatel neodpovídá za újmu způsobenou nepravdivostí sdělených údajů nebo jejich neaktuálností. V případě porušení povinnosti uvedené v první větě tohoto odstavce se jedná o podstatné porušení Smlouvy. 

7.2.        Zákazník je povinen oznámit poskytovateli změnu závazné emailové adresy ve smyslu článku 2.3 VOP.

7.3.        Zákazník je povinen využívat internetové stránky v souladu s pokyny poskytovatele, návody, které mu poskytovatel předal, Smlouvou, VOP a obecně závaznými právními předpisy.

7.4.        Zákazník se zavazuje využívat internetové stránky pouze k účelům, za kterými byly stránky zřízeny a v souladu s právními předpisy. Uchovávání, přenos nebo prezentace jakýchkoli informací, dat nebo materiálů, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky, je zakázán. V případě porušení této povinnosti se jedná o podstatné porušení Smlouvy.

7.5.        Zákazník se zavazuje nešířit informace, které by mohly poškodit poskytovatele, jeho dobré jméno nebo třetí osobu a nepoužívat a nešířit jakékoli softwarové nástroje nebo jiné prostředky ohrožující bezpečnost sítě internet. Zákazník se nesmí pokoušet o narušení chodu služeb a technických či softwarových prostředků, záměrně je přetěžovat, pokoušet se využívat služeb či systémů v rozporu s jejich účelem. V případě porušení této povinnosti se jedná o podstatné porušení Smlouvy.

7.6.        Zákazník odpovídá za veškerý obsah zveřejňovaný na jeho internetových stránkách.  Zákazník je zejména povinen respektovat autorská a jiná práva třetích osob, práva duševního vlastnictví, jako například práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám. V případě porušení této povinnosti se jedná o podstatné porušení Smlouvy. 

 

8.              Práva a povinnosti poskytovatele

8.1.        Poskytovatel je povinen zajistit možnost užívání zvolené subdomény zákazníkovi.

8.2.        Poskytovatel je oprávněn omezit nebo pozastavit provoz subdomény z důvodů majících původ v činnosti třetích osob nebo zásahu vyšší moci (např. požár, povodeň apod.) anebo z důvodu poruchy na zařízení jiných dodavatelů (např. výpadky elektrické energie, telekomunikačního spojení atd.), jestliže těmto událostem nešlo objektivně zabránit.

8.3.        Poskytovatel je oprávněn přerušit nebo omezit na nezbytně nutnou dobu přístup na subdoménu zákazníka z důvodu nutných oprav, údržby zařízení či jiných objektivních důvodů.

8.4.        Poskytovatel je oprávněn přerušit nebo omezit činnost subdomény, pokud zákazník porušil některou ze svých povinností uvedených ve Smlouvě nebo VOP.

8.5.        Poskytovatel si vyhrazuje právo umisťovat na internetových stránkách zákazníka reklamu. Umístěním reklamy však poskytovatel nesmí neúměrně zasáhnout do fungování a užívání internetových stránek zákazníka.

 

9.              Odpovědnost a práva z vad

9.1.        Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah a využití objednaných služeb zákazníkem, zejména za jakékoli jednání zákazníka, které by bylo porušením jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy, VOP nebo porušením povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a mezinárodních smluv. Zákazník plně odpovídá za to, že obsah veškerých informací, údajů a dat, umístěných na internetových stránkách zákazníka, není v rozporu se Smlouvou, VOP,  obecně závaznými právními předpisy a mezinárodními smlouvami. V případě porušení této povinnosti se jedná o podstatné porušení Smlouvy.

9.2.        Zákazník bere na vědomí, že komunikace prostřednictvím sítě internet není zcela bezpečná a že přenášené údaje mohou být napadeny nebo ztraceny a že existují či mohou existovat určité aplikace, prostřednictvím kterých mohou třetí osoby získat přístup ke koncovému zařízení zákazníka, resp. k informacím a datům, jež nejsou veřejně přístupná. Poskytovatel se zavazuje vyvinout maximální možné úsilí k zajištění bezpečnosti dat, která jsou v jeho dispozici. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoliv újmu vyplývající z takového přístupu třetích osob ke koncovému zařízení zákazníka a neveřejným údajům, ani za užívání výše uvedených aplikací či jiného zneužití zákazníkových dat. Zákazník se v rozsahu uvedeném v tomto odstavci také vzdává případných práv na náhradu újmy po poskytovateli.

9.3.        Zákazník je srozuměn, že používání, kontrola, údržba, aktualizace a opravy datové sítě, serverů a jiných zařízení poskytovatele či provozovatele může vést k výpadku internetových stránek a případně ke ztrátě dat zákazníka, přestože mohou být zákazníkova data pravidelně zálohována. Poskytovatel nenese jakoukoli odpovědnost za újmu způsobenou v důsledku odstávky z důvodů uvedených v první větě tohoto odstavce a za případnou ztrátu dat. Zákazník se v rozsahu uvedeném v tomto odstavci také vzdává případných práv na náhradu újmy po poskytovateli.

9.4.        Poskytovatel neodpovídá za přerušení nebo omezení dostupnosti internetových stránek zákazníka v důsledku jednání provozovatele, třetích osob, zásahu vyšší moci nebo z důvodu výpadku či poruchy na zařízení jiných dodavatelů či provozovatele (např. výpadky elektrické energie, telekomunikačního spojení atd.). Zákazník se v rozsahu uvedeném v tomto odstavci také vzdává případných práv na náhradu újmy po poskytovateli.

9.5.        Poskytovatel se zavazuje odstranit vady na své straně, pokud znemožňují zákazníkovi využívat internetové stránky, a to do 72 hodin od doručení jejich oznámení poskytovateli, pokud mu v tom nebrání objektivní důvody. Náklady na odstranění takovýchto vad nese poskytovatel s výjimkou případů, kdy závadu způsobil zákazník sám nebo byla způsobena poruchou na jeho koncovém zařízení. V takovém případě je zákazník povinen uhradit poskytovateli náklady na odstranění vady v souladu s článkem 3.9 VOP a obecně závaznými právními předpisy.

10.          Ochrana osobních údajů

10.1.     Poskytovatel se zavazuje nakládat s informacemi, které o sobě uvedl zákazník plně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2.     Zákazník tímto uděluje po dobu trvání smlouvy poskytovateli oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl zákazník, a to: jméno a příjmení, obchodní firmy (názvu), adresy, bydliště, sídla, identifikačního čísla, daňové identifikační čísla, adresy elektronické pošty a telefonní čísla. Tyto údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, a to pro účely informačních a účtovacích systémů poskytovatele a pro využití v rámci marketingových akcí poskytovatele, za účelem vývoje a zlepšení služeb, informování zákazníka o nových produktech poskytovatele a uvedení v referencích. Osobní údaje budou zpracovávány na dobu neurčitou.  Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně svých osobních údajů. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů platí do doby jeho písemného odvolání zákazníkem.

10.3.     Zákazník dává výslovně souhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, poskytovatelem na adresu jeho elektronické pošty.

 

11.          Trvání a zánik smlouvy

11.1.     Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, není-li ujednáno něco jiného.

11.2.     Zákazník i poskytovatel mohou Smlouvu i bez udání důvodu vypovědět. Výpovědní doba v takovém případě činí 3 měsíce a začíná běžet prvního dne měsíce, který bude následovat po doručení výpovědi druhé smluvní straně. V případě výpovědi nevzniká zákazníkovi právo na vrácení byť jen poměrné části poplatku uhrazeného na příslušné registrační období i když toto období ještě zcela neuplynulo nebo na vrácení jiných peněžitých plnění, které zaplatil poskytovateli.

11.3.     Poskytovatel je mimo jiné oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy, VOP či zákonných povinností zákazníkem. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením odstoupení poskytovatele na elektronickou adresu zákazníka uvedenou v článku 2.3 VOP. Bezprostředně po účinném odstoupení od Smlouvy je poskytovatel oprávněn smazat internetové stránky a veškerý jejich obsah. 

 

12.          Společná ujednání

12.1.     Práva a povinnosti ve Smlouvě či VOP výslovně neuvedená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

12.2.     Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ust. § 557 občanského zákoníku o tom, že připouští-li použitý výraz různý výklad, vyloží se v pochybnostech k tíži toho, kdo výrazu použil jako první.

12.3.     Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny podstatných okolností po uzavření Smlouvy ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

12.4.     Zákazník nesmí provádět jednostranné zápočty pohledávek, které mu ze Smlouvy či v souvislosti s ní vzniknou za poskytovatelem. 

12.5.     Poskytovatel je oprávněn od uzavřené Smlouvy odstoupit také v případě, že:

a) zákazník vstoupil do likvidace, nebo

b) proti zákazníkovi bylo zahájeno insolvenční řízení.

Ve všech případech, kdy je poskytovatel v souladu se zákonem, Smlouvou a těmito VOP oprávněn od Smlouvy odstoupit, je poskytovatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit bez časového omezení ve vztahu k okamžiku, kdy k důvodu, pro který poskytovatel může od Smlouvy odstoupit, došlo.

 

13.          Závěrečná ustanovení

13.1.     Tyto VOP lze měnit pouze písemnou formou. K odchylným ujednáním, byť jen o vedlejších náležitostech VOP v jiné než písemné formě, se nepřihlíží. Pod písemnou formou ve smyslu těchto VOP rozumí smluvní strany kromě zaslání poštou i telefax nebo e-mail, není-li v těchto VOP sjednáno jinak.

13.2.     Poskytovatel si vyhrazuje právo VOP jednostranně změnit při změně příslušných právních norem, jakožto i svých obchodních procesů. Tuto změnu a její účinnost poskytovatel vyhlásí nejméně jeden měsíc předem, a to zveřejněním na elektronické adrese www.bdostrava.cz a bude-li to možné, oznámí tuto změnu také prostřednictvím emailové zprávy všem známým zákazníkům. Zákazník má právo změnu VOP odmítnout a Smlouvu z tohoto důvodu vypovědět nejpozději do nabytí účinnosti těchto změněných VOP, a to v 15ti denní výpovědní době, která začne běžet okamžikem doručení výpovědi poskytovateli. Nebude-li do okamžiku nabytí účinnosti změněných VOP Smlouva vypovězena, platí, že zákazník se změnou VOP souhlasí.

13.3.     Zákazník je povinen neprodleně písemně oznámit poskytovateli každou změnu údajů uvedených ve Smlouvě včetně kontaktních informací. Zákazník souhlasí, že nesplnění této povinnosti jde k jeho tíži a že se nesprávnosti těchto údajů nemůže dovolávat.

13.4.     Bude-li jedno nebo více výše uvedených ustanovení VOP neúčinné neplatné, zdánlivé, neúčinné nebo jinak neproveditelné a/nebo se takovými v průběhu trvání Smlouvy stanou, nebude tím dotčena platnost, účinnost či proveditelnost ostatních ujednání VOP. Smluvní strany tímto sjednávají, že neplatné, zdánlivé, neúčinné či jinak neproveditelné neúčinné nebo neproveditelné ustanovení VOP nahradí jinou platnou, účinnou nebo proveditelnou úpravou, která se nejvíce blíží hospodářskému účelu neplatného, zdánlivého, neúčinného či jinak neproveditelného ustanovení.

13.5.     Zákazník prohlašuje, že se pečlivě seznámil s obsahem Smlouvy a těchto VOP, obsah Smlouvy s ním byl projednán. Ve vztahu k formulacím a ujednáním Smlouvy včetně těchto VOP a všech nedílných součástí (příloh) pak prohlašuje, že těmto rozumí, chápe jejich význam, neobsahují pro zákazníka překvapivá ujednání a je si vědom všech práv a povinností, jež ze Smlouvy a/nebo VOP, případně z porušení Smlouvy a/nebo VOP stranám vyplývají.

 

www.bdostrava.cz